Melbet
Melbet

Resmi sahypa Melbet: Alternatiw baglanyşyk, bonus, melbet kitap öndürijisinden serişdeleri çykarmak.

Iň ýokary bonus üçin Melbet promo kody
ml_129463
Promo kody göçüriň

Mazmuny

1. Melbet - Resmi web sahypasy

2. Melbet alternatiw baglanyşyk

3. Melbet-de hasap açyň

4. Resminamalary barlamak

5. Melbet Bonus

6. Melbet bonus kody

7. Melbet bonus koduny nädip ulanmaly

8. Melbet goýumlary we yzyna almagyň usullary

9. Melbet ykjam programmasy

10. Melbet müşderi goldawy

Melbet - Resmi web sahypasy

Melbet web sahypasy, ähli onlaýn kazino höwesjeňleri üçin kazino oýunlaryna bagyşlanan bölümi ýatdan çykarman, sport wakalaryna we wirtual sport oýunlaryna onlaýn jedeller hödürleýär. Melbet, Kurakao hökümeti tarapyndan yzygiderli onlaýn işlemäge we dünýäniň köp ýurtlarynda hyzmatlaryny hödürlemäge mümkinçilik berýän ygtyýarnamasy bar. Melbet ygtyýarnamasynyň hakykylygyny baş sahypanyň aşagyndaky bölümdäki resmi web sahypasyna girip görüp bilersiňiz.

Melbet web sahypasy halkara tomaşaçylaryna niýetlenendir, aslynda platforma birnäçe dile terjime edilýär we deňeşdirmeleri gaýtadan işlemek, sahypanyň grafikasy boýunça gaty ýokary ygtybarlylyk we nawigasiýa bilen baglanyşykly köp walýutany hödürleýär. baýraklar bölüminden doly mahabat bölümi. her bir zerurlyk we müşderi hyzmatynyň ussatlygy üçin.

Melbet Russiýada we Ukrainada belli onlaýn jedeller kompaniýasy. Şeýle-de bolsa, bu ýurtlaryň oýunçylary (beýlekilerdenem) melbet web sahypasyna girmek kyn bolup biler. Käbir ýurtlarda operatoryň domeni gara sanawa girizilendigi sebäpli, üpjün edijileriň melbetiň esasy url salgysyny gizlemegine sebäp boldy, şeýlelik bilen oýunçylaryň girmeginiň öňüni aldy.

Melbet alternatiw baglanyşygy (Aýna) nähili işleýär?

Melbetiň petiklenen ýurdunda bolsaňyz, alternatiw salgylar ýa-da aýnalar arkaly operatoryň resmi web sahypasyna girip bilersiňiz. Melbetiň alternatiw salgysy, hasaba alnyp bilinjek ýa-da eýýäm operatoryň müşderisi bolsaňyz, arkaýyn girip bilýän kompaniýanyň resmi web sahypasynyň birmeňzeş nusgasydyr.

Melbetiň alternatiw baglanyşygynda pleýer hyzmatlarda hiç hili tapawut tapmaýar, sebäbi platformanyň maglumat bazasy hemişe şol bir bolmagynda galýar. Diýmek, alternatiw salgy arkaly melbet-e girip, resmi salgy bilen deň tapawutlary, hyzmatlary ýa-da bonuslary tapyp bilersiňiz.

Alternatiw melbet baglanyşygyny tapmak ýönekeý we muny: arkaly edip bilersiňiz

1) Mysal üçin google-da açar söz ýazyp gözleg motorlary.

2) Onlaýn bukmekerleri mahabatlandyrýan we şonuň üçin ereýän portallaryň üsti bilen.

3) Sosial ulgamlar arkaly, onlaýn bukmekerler barada maglumat paýlaşýan toparlarda.

4) Melbet müşderi goldawy bilen habarlaşmak.

Melbetiň alternatiw salgylaryny ulanmak gaty ýönekeý we ony internete birikdirilen islendik brauzerden ýa-da kompýuterden ýa-da smartfondan edip bilersiňiz.

Melbet-de hasap açyň

Melbet-de täze oýun hasaby bellige almak gaty aňsat we çalt iş, aslynda bary-ýogy birnäçe minut gerek. Esasy melbet sahypasynda sahypanyň ýokarky sag tarapyndaky hasaba alyş düwmesine basyp hasaba alyş görnüşini tapyp bilersiňiz.

Hasaba alyş düwmesine basanyňyzdan soň, adyňyz, familiýaňyz, salgyňyz, e-poçtaňyz we ş.m. ýaly şahsy maglumatlaryňyzy girizmeli boljak bir forma açylýar, maglumatlar barlanylandan soň maglumatlaryňyzy dogry giriziň. meseleler we ähtimal hasabyň ýapylmagy.

1) Bir gezek basmak.

2) E-poçta arkaly hasaba alyş.

3) Jübi belgisi boýunça hasaba alyş.

4) Sosial ulgam arkaly hasaba alyş

Bir gezek basmak hasaba alyş opsiýasy iň çalt usul bolup galýar we täze oýun hasaby açmaga we hiç wagt oýnap başlamaga mümkinçilik berýär.

Hasap, ulanyjynyň basmaly işjeňleşdirme baglanyşygyny öz içine alýan e-poçta arkaly işjeňleşdirilýär. Oýun hasaby işjeňleşdirilensoň, ätiýaçlandyrylan ýeriňize girip, hasaby doldurmak, hasapdan çykarmak, bonus we beýleki peýdaly hyzmatlar ýaly hyzmatlardan peýdalanyp bilersiňiz.

Resminamalary barlamak

Melbet-de 100% işleýän hasaby almak üçin şahsy şahsyýeti tassyklamak üçin resminamalary barlamaly. Bu edilmese, melbetden ýeňiş gazanyp bilmersiňiz. Gymmat wagty tygşytlamak we yzyna almak isläniňizde kynçylyk çekmezlik üçin resminamalaryňyzy derrew barlap bilersiňiz.

Resminamalary barlamak aňsat, diňe surata düşmek we resminamanyň birinji sahypasyny (suratyň bar ýerinde) görkezmek bilen şahsyýetnama ýa-da pasport ýaly şahsyýet resminamasyny dakyň. Barlamak adatça 24 sagat alýar, ýöne wagt operatoryň ýerine ýetirýän isleglerine görä üýtgäp biler.

Barlag üstünlikli bolansoň, size e-poçta arkaly habar beriler we melbet platformasynyň ähli aýratynlyklaryna haýsydyr bir garaşylmadyk ýagdaýda girip bilersiňiz.

Melbet Bonus

Melbet-de ilkinji hasaba alnan wagtyňyzda-da, müşderi bolanyňyzdan soňam köp mahabat we bonuslary tapyp bolýar. Hasaba alnanda bar bolan bonusy işjeňleşdirmek üçin operatoryň talaplaryna laýyklykda iň az goýum goýmaly.

Melbet-de ilkinji gezek hasaba alnan oýunçylar, goýlan başlangyç mukdaryny 100% -e çenli iki esse köpeltmäge haklydyr.

Bonusyň gulpuny açmak üçin talaplar, islenmedik garaşylmadyk ýagdaýlardan gaça durmak üçin bonus talap etmezden ozal her bir oýunçynyň okamaly teklibiniň şertleri bölüminde görkezilýär.

Dürli oýun kategoriýalarynyň mahabat tekliplerini we bonuslaryny (sport jedelleri, kazino, oýunlar, lotereýa) resmi melbet web sahypasynyň degişli bölüminde tapyp bilersiňiz. Hasaba alnan oýunçy hökmünde:

ýaly dürli mahabat tekliplerine gatnaşyp bilersiňiz

1) 100 BETS üçin bonus: 30 günüň içinde Melbet-e 100 jedel goýup, operator 100 jedeliň ortaça paýyny yzyna gaýtaryp berýär.

2) Çalt oýunlar güni: Çarşenbe güni iň az 1 funt sterling goýup, 100 funt sterlinge çenli 100% bonus we “Bagtyň tigirinde” 5 mugt aýlaw alarsyňyz!

3) Melbet Roket Raunch: Bu mahabat onlaýn kazino üçin güýje girýär we müşderi goldaw bölümi arkaly işjeňleşdirilip bilner. Bonus aşakdaky ýaly bölünýär: 1 Goýum: 50% -den € 350 + 20 Mugt aýlawlar - 2 Goýum: 75% -den € 350 + 40 Mugt aýlawlar - 3 Goýum: 100% € 350 + 50 Mugt aýlawlar - 4 Goýum: 150% € 350 + 70 Mugt aýlawlar - 5-nji we iň soňky goýum: 200% € 350 + 100 mugt aýlaw.

4) Birnäçe jedeliň yzyna gaýtarylmagy: 1,7-den az bolmadyk ähli jedellerde 100% yzyna gaýtarylýar.

5) Günüň köp jedelleri: Günüň köp jedeliniň ýeňiji netijesi bar bolsa, melbet tapawudyňyzy 100% ýokarlandyrýar!

6) Melbet Club wepalylyk programmasy: Bu mahabat bilen onlaýn kazinoda bal alyp bilersiňiz we soňra hakyky pullara öwrüp bilersiňiz.

7) Doglan günüň sowgady: Melbet doglan günüňizdäki ähli ýerler üçin 20 mugt aýlaw berýär.

8) Müşderiler üçin bonus: Bu mahabat, bar bolan melbet müşderileri üçin güýje girýär we her hepde 300 funt sterlinge çenli 50% bonusdan we 30 mugt aýlawdan ybarat.

Melbet bonus kody

Melbetiň bonus kody ýa-da promo kody alfa-san kody, şonuň üçin operator tarapyndan berlen we hasaba alyş blankasyny dolduranyňyzda degişli gutujyga girizilmeli harplardan we sanlardan ybarat. Bonus koduny ulanyp, aşakdakylar ýaly peýdalara eýe bolarsyňyz:

1) Belli bir mukdarda mugt jedeller.

2) Goýumyň has ýokary göterimi.

3) Iň oňat jedel ätiýaçlandyryşy.

4) beteňilen jedel üçin baýragyň artmagy.

Melbet tarapyndan hödürlenýän adaty mahabatlardan tapawutlylykda, mahabat kody diňe bir gezek hereket edýär we ony işjeňleşdirenden soň ikinji gezek ulanmak mümkin däl. Melbetiň administrasiýasy, her mahabat teklibiniň ýa-da bonusyň talaplaryna laýyk gelýän käbir düzgünleri ýa-da talaplary kesgitläp biler:

1) Bet görnüşleri, mysal üçin (Express, Single, System).

2) Sport çäreleriniň görnüşleri (elektron sport, Prematch, Live).

3) Iň pes kwotalar.

4) Iň pes jedeller we jemi mukdar.

Melbet bonus koduny nädip ulanmaly

Hasaba alyş blankasyny doldurmak bilen hasaba alnan oýunçylar, resminama ibermek bilen şahsyýetini anyklandan soň, melbet bonus koduny ulanyp bilerler. Bonus kody dogry etmek üçin, ýazuw formasyndaky degişli gutujyga elipbiý setiri girizilmeli.

Bu ýaly hyzmatdaş saýtlaryň üsti bilen melbet üçin hasaba alnan käbir oýunçylar, mahabatyň artykmaçlyklaryny almak üçin bonus koduny girizmegiň zerurlygy ýok. Bu ýagdaýda saýlamak, oýunçynyň islegine görä galýar.

Melbet goýumlary we çykarmak usullary

Dünýäniň dürli ýurtlarynda işleýän halkara kitap öndürijisi bolmak bilen, melbet her ýurtdan oýunçylaryň islegini kanagatlandyrmak üçin öz platformasyna serişdeleri goýmagyň we yzyna almagyň dürli usullaryny goşmalydy. Melbetiň resmi web sahypasynda depozit usullarynyň we iň meşhur we ulanylýan onlaýn usullaryň yzyna alynmagyny, şol sanda:

tapyp bilersiňiz.

1) Wiza, MasterCard, Maestro debet / kredit kartoçkalary.

2) Skrill, Moneta, Qiwi, Ekopaýz, Neteller ýaly elektron gapjyklar.

3) Islendik operatordan ykjam geçirimler.

4) Bitcoin ýa-da beýleki cryptocurrencies arkaly kriptografiýa tölegleri.

Sanawda goýlan goýum usullary hem yzyna almak üçin ulanylýar we ikisine-de saýlanan ýekeje usuly ulanmaly (goýum we çykarmak). Returduň çägine görä üýtgeýän we resmi web sahypasynda barlap boljak çykaryş çägi bar.

Bonuslaryň hemmesi işjeňleşdirilen bolmaly we goýum talap edip bilmek üçin talaplaryň hemmesi kanagatlandyrylan bolmaly, şonuň üçin hasapda hiç hili bonus galdyrylmaly däldir, bu ýagdaýda yzyna almak haýyşy ret ediler.

Çalt çykarmak usullary elektron gapjyklaryň usuly bolup galýar, sebäbi puluňyzy hiç wagt alyp bilmersiňiz. Bu, pul almakda iki güne çenli yza çekilmegine sebäp bolup biljek debet / kredit kartoçkalary ýaly bank kartlary üçin tapawutlanýar.

Melbet ykjam programmasy

Melbet ios we android operasiýa ulgamlary üçin elýeterli ykjam programma hödürleýär. Stol wersiýasy bilen deňeşdirilende, ykjam programmadan jedelleri ýerleşdirmegiň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

1) Jedel goýmagyň tizligi.

2) Giňeldilen maglumatlary goramak.

3) Öýden uzakda bolsaňyzam jedel goýmak mümkinçiligi.

4) Melbet programmasy kompaniýanyň serwerleri bilen gönüden-göni işleýänligi sebäpli, hiç hili hökümet çäklendirmesiz dünýäniň ähli ýurtlaryndan resmi web sahypasyna birigip bilmek.

Jübi programmasyny gurmak üçin resmi melbet web sahypasyndaky ýörite bölüme giriň. Telefonyňyzy göçürip almak we gurmak üçin birnäçe minut gerek, sebäbi bu nusgawy proses. Amalyň ahyrynda programma awtomatiki usulda täzelener we jübi telefonyňyzda islän wagtyňyz melbet üçin girip boljak nyşany taparsyňyz.

Programmada göni sport çärelerini yzarlamak we ähli habarlar barada habarnamalary almak bölümi hem bar. Öýjükli enjam arkaly melbet-e birikmek bilen, platformanyň iş stoly wersiýasynda tapyşyňyz ýaly ähli hyzmatlar bolar. Aslynda, jübi telefonyndan bellige alnyp, hoş geldiňiz bonusyny sorap bilersiňiz, hasabyňyza girip we pul goýup, pul goýup, kazinoda oýnap we başga-da köp zatlary alyp bilersiňiz.

Melbet müşderi goldawy

Kitap ýasaýjy melbet, müşderilere haýsydyr bir kynçylyk çekýän ýa-da platformany ulanmakda kynçylyk çeken oýunçylara kömek etmek üçin elmydama 24/7 elýeterli kömek berýär.

Kömek bilen aragatnaşyk etmegiň usullary dürli-dürli we şulary öz içine alýar:

1) Telefon arkaly habarlaşyň.

2) Göni söhbetdeşlik.

3) E-poçta iberiň.